Conditions d'utilisation

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van shop.apotheekdestoop.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Apotheek De Stoop Deinze BV. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


ONDERNEMINGSGEGEVENS

Apotheek De Stoop Deinze BV
Tolpoortstraat 74, 9800 Deinze

Tel.: 09/386 11 89
Email: info@apotheekdestoop.be
BTW nr.: BE0845003424
APB nr. 441104 


INTELECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Apotheek De Stoop Deinze BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Apotheek De Stoop Deinze BV.


PRIJS

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Apotheek De Stoop Deinze BV te mogen claimen of te veronderstellen.


JUISTHEID VAN DE INFORMATIE

Apotheek De Stoop Deinze BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Apotheek De Stoop Deinze BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.


WIJZIGINGEN

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van shop.apotheekdestoop.be op deze pagina.


TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bij geschillen zal de enige bevoegde rechtbank deze van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zijn. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)